DENİZLİ PSİKODRAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin adı   : Denizli Psikodrama Derneği.

Merkezi           : Denizli

Madde 2. Derneğin Amaçları:

Grup psikoterapilerinden biri olan psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi (ve bununla bağlantılı sosyodrama, dramaterapi, playback tiyatrosu),  tedavi edici ve koruyucu etkinliğinin yanı sıra,  zaman, personel ve masraf yönünden daha ekonomik oluşu nedeni ile son 50 yılda batı dünyasında koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetlerinde yaygın kullanılan tedavi yöntemi durumuna gelmiştir. Psikodrama, J. L. Moreno tarafından geliştirilmiş felsefi ve kuramsal art planı olan bir yöntemdir. Bu yöntem Türkiye’ye Prof. Dr. Abdülkadir Özbek tarafından getirilmiştir.

Bu çerçevede Derneğin amaçları: 

 

 1. Eğitim vermek

Üyelerine, bir psikoterapi türü olan psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi ve monodramayı; birer sosyoterapi yöntemi olan sosyodrama ve play-back tiyatrosunu, bir araştırma yöntemi olan sosyometriyi içeren alanlarda temel, ileri ve üst düzeylerde eğitim vermek.

Bu alanlardaki etkinliklerle, sağlık ve ruh sağlığı alanlarında çalışan değişik meslek mensuplarının mevcut bilgi ve deneyimlerini daha yüksek bir düzeyde geliştirmelerine imkan hazırlamak.

Dernek söz konusu etkinlikleri, kurslar, sürekli kurslar, paneller, çalışma grupları, çalıştaylar, atölyeler, uygulamalı ve kuramsal seminerler, kongre, sempozyum, konferanslar, sürekli ya da süreksiz yayınlar şeklinde yürütür. 

Dernek, ulusal ve uluslararası alandaki uzmanlarla eğitim alanında işbirliği yapar. Bu alandaki yetkili kişileri, ortak çalışmalar yapmak ve eğitim vermek üzere davet eder.

Etkinliklerden bazıları ücret karşılığında yerine getirilir. Organizasyon için ticari kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. Dernek bu amaçla ticari kuruluşlar kurabilir.

 

A.1 Psikodrama terapisti eğitimi

Ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı alanında uygulanmak üzere psikiyatri asistan ve uzmanlarına, çocuk psikiyatrisi asistan ve uzmanlarına, klinik psikologlara ve asgari standartlarda belirtilen sürelerde ek psikopatoloji eğitimi almış olan tıp doktorlarına ve yasalar tarafından terapist ünvanı alma yeterliliğinde olan profesyonellere,  psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi konusunda terapi grubu yönetme ve monodrama ile hasta tedavi etme; sosyodrama, psikodrama ve playback tiyatrosu, grup dinamikleri, kriz yönetimi, çatışma çözüm teknikleri aracılığı ile ilişkileri işlevsel ve sağlıklı hale getirme becerileri kazandırmak

 

 

A.2. Psikodrama yöneticisi eğitimi

Kendi mesleki alanlarında hedef kitlelerine daha iyi hizmet vermelerini sağlamak üzere tıp doktorlarına, sosyal hizmet uzmanlarına, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere, lisans ve yüksek lisans mezunu hemşirelere, psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisini, sosyodramayı, monodramayı ve playback tiyatrosunu öğretmek, grup dinamikleri ve kriz yönetimi gibi konularda grup yönetmeyi ve koruyucu ruh sağlığı alanında çalışma becerisini kazandırmak

 

A.3. Eğiticilerin ve süpervizörlerin eğitimi

Eğitici olma standartlarını belirlemek ve geliştirmek. Eğitici olanların da sürekli gelişmelerine olanak veren çalışmalar düzenlemek

 

 1. Eğitimdeki asgari standartları belirlemek:

Uygulamacı, eğitici ve süpervizör olmak için gereken asgari standartları belirlemek, geliştirmek; uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek (akredite etmek).

 

 1. Eğitim sürecini izlemek:

Süreklilik gösteren eğitimde üyelerin devamını, her aşamada aldıkları kursları, katıldıkları kongreleri takip etmek, kredilendirmek ve arşivlemek.   

 

 1. Eğitimi değerlendirmek:

Verilen eğitim alanlarında üyelerinin yeterliklerini kurul sınavları aracılığıyla ölçmek ve sertifikalar vermek.

 

 1. Uygulamacıların Denetimi
 2. 1. Standartlara uyumun denetlenmesi:

Uygulamacıların, eğiticilerin ve süpervizörlerin belirlenecek standartlara uyumunun  sağlanması için çalışmak

E.2. Eğitimin denetlenmesi:

Eğitim alanların meslek gruplarına göre uygulama sınırlarını belirlemek ve denetlemek

 1. 3. Uygulamanın denetlenmesi:

Uygulamaları kalite ve etik açıdan denetlemek, süpervizyon grupları açmak ve üyelerin bu sürekli eğitime katılımlarını sağlamak

 1. 4. Kötüye kullanımın denetlenmesi:

Gerektiğinde, alanda yetkisiz çalışan kişiler ve gruplarla ilgili araştırma yapmak ve yetkili mercilere ve kamuya açıklamalarda bulunmak.   

 

 1. Edinilen bilgi ve becerilerin insanlığa, insanlar ve toplumlar arası barış ve kardeşliğe zarar verecek biçimde kullanılmaması için çalışmak.

 

 1. Gerçekleştirilecek çalışma, araştırma, uygulamaların temel bilimsel bilgi ve ilkelere, genel ve mesleki etik kurallara uygun olarak, daima bireylerin ve toplumun gereksinim ve çıkarları lehine kullanılıp uygulanmasını gözetip kollamak.

 

 1. Uygulamacıların gelişimi:

Uygulama yeterliği almış üyelerinin devam eden uygulamalar için asgari kredi standartlarını belirlemek ve bu standartlara uygunluğu takip etmek.

 

 1. Meslekler üstü faaliyet alanını korumak ve geliştirmek:

Psikodramatist yetkinliğinde birleşen meslekler üstü alanda ülkemizin bu alandaki birikimlerini ortaya koymak doğrultusunda çalışmalarda bulunmak;  psikodramatist / sosyodramatistler arasında birlik ve dayanışma sağlayarak bu faaliyet alanının ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi, toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; sağlık, eğitim, endüstri, işletme, adalet, askerlik, kitle iletişimi, güvenlik hizmetleri, yayın hizmetleri, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler, sanat ve ruh sağlığı uygulama alanlarında tıp, psikoloji, sosyoloji bilimlerine dayanan psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisinin, ülkemize katkılarını arttırmak ve uygulayıcılarının standartlarını geliştirmek, yükseltmek ve haklarının korunmasını sağlamak, uygulamaya etik ilkeler açısından aykırı davrananlar hakkında ilgili meslek örgütlerine duyuruda bulunmak

 

İ.  Psikodramatistlerin mesleki haklarının korunmasını sağlamak.

 

 1. Dernek üyelerinin uygulama ile ilgili sorunlarına çözüm bulmak.

 

 1. Koordinasyon

K.1. İlgili dernekler, birlikler, devlet kuruluşları, kurumlar ve psikoterapi ekolleri arasında ilişki ve iletişimi arttırmak, gerekli işbirliği ve eşgüdümü sağlamak için iletişim kanallarının açılması ve bu kanalların arttırılması, birleşik dernekler, federasyonlar vb. örgütler oluşturmak yönünde çalışmalarda bulunmak.

 

            K.2. Uygulama alanının yetki kazanması ve tanınması konusunda faaliyetlerde bulunmak. Gerektiğinde ilgili bakanlıklar, meslek birlik ve dernekleri, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, dernek, birlik, federasyon ve kuruluşların oluşturacağı kararlarda etkinlik alanını temsilen görev almak; üyelerini yönetim kurulu kararları aracılığıyla görevlendirmek, bu tür kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak etkinliklerde bulunmak, ortak çalışma grupları ve ortak üst kurullar oluşturmak.

 

K.3. Değişik meslek gruplarından olan üyelerinde ortaklaşa hizmet bilinci ve ilgili alanlarda meslekler arası dayanışma ve ekip ruhu geliştirilmesine yardımcı olmak.

 

 1. Hizmet ve özel eğitimler:

L.1. Kişisel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, ruh sağlığı hizmetleri, çocuk gelişimi eğitimi, aile içi iletişim, çatışma çözümü, kriz müdahalesi, barış çalışması, arabuluculuk, aile ve işte stres, afet ve travma terapisi gibi konularda kamuoyunu bilgilendirme, anlaşılır tavsiyelerde bulunma, gerektiğinde basın açıklamaları değerlendirmeler ve araştırmalar yapma amaçlarına uygun programlar hazırlamak.

 

L.2. Özel ve resmi kuruluşlara danışmanlık yapmak.

 

L.3. Eğitim alanında öğretmenler, okullar; sanat alanında sanatçılara; sosyal alanda sosyologlara ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alanlarındaki kişilere, kendi mesleklerindeki bazı donanımlarını geliştirmek üzere özel kurslar, sürekli kurslar düzenlemek, katılım belgelerini vermek. Bu kişilerin edindikleri bilgileri uygulama alanına geçirmelerine yardımcı olmak ve onlara danışmanlık yapmak.   

 

L.4. İlgili mesleklerin ve psikodramatik, sosyometrik grup psikoterapisinin, sosyodrama ve playback tiyatrosunun uygulamalarını yansıtan halka açık etkinlikler, kısa ya da uzun süreli programlar düzenlemek. Bu programların hazırlanmasında alanında uzman olan üyelerinden yararlanmak.

 

L.5. Psikodramatist/ sosyodramatist yeterliliğini almış üyeleri aracılığıyla ruh sağlığının iyileştirilmesi, korunması için hizmetler vermek

 

L.6. Psikodrama ve sosyodramanın sağlık, eğitim, endüstri, adalet, kitle iletişimi ve diğer alanlarda doğru biçimde ve yaygın uygulamalarının yapılmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlıklar yapıp belgeler oluşturmak ve ilgili kurumlara iletmek. 

 

 1. Bilimsel araştırmalar:

M.1.Grup psikoterapilerinde, psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi ve ilgili yöntemler kullanarak kendi sosyal ve kültürel şartlarımıza, geleneksel yapılarımıza uygun yönleri, özellikleri bulup geliştirmek

 

M.2. Uluslarararası araştırmaları, gelişmeleri izlemek, toplumumuza ve kültürümüze uyarlamak

 

M.3. Alanda yapılacak bilimsel araştırmalara bilimsel ve etik açıdan danışmanlık yapmak 

 

M.4. Araştırmalar için bilimsel ve maddi kaynak bulmak

 

M.5. Araştırma yapmak isteyen üyelerine burslar vb. aracılığıyla kaynak bulmak

 

M.6. Araştırma için uluslararası kuruluş, dernek vb. örgütlerle işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek 

 

M.7. Bu alanda uluslararası uzman ve yetkili kişileri, işbirliği yapmak ve eğitim vermek üzere davet etmek.

 

M.8. Ulusal, uluslararası bilimsel ve araştırma etkinliklerinde derneği temsil edecek üyeler seçmek, görevlendimek; üyelerinden başvuranlara yardımcı olmak.     

 

M.9.Üyelerinin uluslararası fon, burs vb.den yararlanmasına aracılık etmek

 

 

 1. Bilimsel yayınlar:

N.1.Eğitim, araştırma, hizmet ve bilgilendirme amaçlarına yönelik olarak belge, doküman ve yayınlar temin etmek; hazırlamak

 

N.2.Dokümantasyon merkezi oluşturmak

 

N.3. Çalışmaları ve gelişmeleri duyurmak için gazete, dergi, kitap, CD, e-kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web siteleri açmak.  

    

 1. Psikodramatistler için uluslararası kodlarla da uyumlu etik ilkelerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak

 

Madde 3. Derneğin Faaliyet Alanları Yöntemler:

Dernek mesleki, sosyal ve bilimsel alanda faaliyet gösterir. Dernek ilgili yasalara uymak kaydıyla uluslararası alanda da faaliyette bulunabilir. Ulusal ve uluslararası alanda ilgili kuruluşlarla ortak faaliyet alanlarında buluşur. Dernek, alanda eğitim almış ve alacak kişilerin yetkinliğinin onaylanması; yöntemin sağlık ve eğitim alanında kabulü ve tanınması konusunda faaliyet gösterir.

Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışma alanlarını ve yönetmelerini kullanır.

 1. Kurs, sürekli kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, atölye, danışma ve süpervizyon grubu gibi çalışmalar düzenler.
 2. Dokümantasyon ve bilimsel yayınlar yapar
 3. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiyeyi sağlar
 4. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içi ve yurtdışından bağış kabul eder.
 5. Alanda özel ve kamusal çalışan psikodramatist ve psikoterapistlerle ve ilgili uzmanlarla işbirliği yapar.
 6. Amaçların gerçekleştirilmesi için gereksinim duyduğu gelirleri temin edebilmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
 7. Amaçların gerçekleştirilmesi için ticari işletmelerle işbirliği yapar.
 8. Üyelerin yararlanmaları için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
 9. Üyeleri arasındaki sosyal ilişkilerin gelişimi için yemekli toplantılar, balo, tiyatro, sunum, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

İ.  Dernek faaliyetleri için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır.
 2. Uluslararası faaliyette bulunur; yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
 3. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi, memur ve işveren sendikalarından, sivil toplum örgütlerinden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunur.
 4. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde; siyasi partiler, sendikalar, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler, şirketler ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 5. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç malzemelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar
 6. Etkinlik ve faaliyetlerinde % 10 kapasiteyi maddi olanağı olmayanlara tesis eder.

Ö.  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

 1. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler, federasyonlar, vakıf, sendika, sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturur.
 2. Sağlık Bakanlığı ve ilgili derneklerle bağlantıları sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

 

Madde 4.  Derneğe üyelik: 

Derneğin Asil ve Onursal üyelikleri vardır.

 

 1. Asil üyelik koşulları:

 

A.1. Gerçek kişiler için:

 1. a) Medeni haklara sahip olmak.
 2. b) 18 yaşını bitirmiş olmak.
 3. c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkı elde etmiş olmak.
 4. d) Yasalara göre üye olmaları yasaklanmamış olmak.
 5. e) En az 36 saatlik (=48 birim) bir psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi kursunu tamamlamış ve temel aşamaya devam etmekte olan, tamamlamış olan, psikodramatist olmuş tıp doktorları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları (sosyal çalışmacılar), psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları, lisans mezunu hemşireler ve yukarıdaki alanlarda yüksek lisans yapmış olmak.
 6. f) Dernek tüzüğünde belirtilen aidatı ödemeyi kabul etmek.
 7. g) Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabul etmek.

 

 1. 2 Tüzel Kişiler İçin:
 2. a) Asgari eğitim standartlarını karşılayan Psikodrama eğitimi programı olan tüzel kişi ve kurumlar (şirket, enstitü, tedavi kuruluşu, vb.) derneğe üye olabilir. Bu üyeler dernek toplantılarında ve genel kurullarda bir temsilci tarafından temsil edilirler.
 3. b) Dernek tüzüğünde belirtilen aidatı ödemeyi kabul etmek.
 4. c) Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabul etmek.

 

 

 

 1. Onursal üyelik:
 2. a) ) Asil üye olma koşullarına uygun olmayan ancak derneğin faaliyet alanlarına ilgi duyan ve dernek amaçlarına uygun olduğu bulunan, derneğe maddi ve manevi yardım ve desteği olan gönüllü kişiler ve çalışmaları ile derneğin amaçlarına ve faaliyet alanına katkısı olan bilim insanları onursal üye olabilir.
 3. b) En az iki asil üye tarafından önerilen kişilerin onursal üyeliği genel kurul kararıyla onaylanır.
 4. c) Onursal üyelerden aidat alınmaz.
 5. d) Onursal üyelerin hangi hizmetlerden yararlanacaklarına yönetim kurulu karar verir.
 6. e) Onursal üyeler oy kullanamaz, aday olamazlar ve derneğin faaliyetlerinde karar verme yetkisine sahip değildirler.
 7. f) Onursal üyeler dilerlerse aidat ödeyebilirler.
 8. g) Onursal üyelik için Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek koşulu aranmaz.

 

 

Madde 5.  Derneğe üye olma şekilleri:

 1. Asil üye olmak isteyen adaylar, eğiticisi veya en az iki asil üye tarafından önerilmek koşulu ile kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini, tüzel kişiler ise kuruluş sözleşmelerini, tüzüklerini ve üyelikle ilgili bilgileri yönetim kurulu kararları ile soruşturan üyelik başvuru formunu, mesleki durumlarını belgeleyen resmi bir belge ve gereğinde fotoğraf ile birlikte yazılı olarak (elden, posta, faks ya da internet yoluyla) dernek adresine başvururlar. Başvurudan sonraki ilk yönetim kurulunda en geç 30 gün içinde karar alınır ve karardan sonraki 30 gün içinde adaya bildirilir. Bütün üyeler için üye kayıt dosyası tutulur.

 

 1. Onursal Üyeler

En az iki asil üye tarafından önerilen kişilerin onursal üyeliği genel kurul kararıyla kararlaştırılır

 

 1. Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlerin genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurul kararı kesindir

 

 1. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 

Madde 6.   Üyelikten çıkma, düşme,  çıkarılma, yeniden üyelik:

 1. Üyelikten çıkma:

A.1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten kendi isteğiyle çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

A.2. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 1. Üyeliğin kendiliğinden düşmesi

B.1. Eğitimden ayrılma durumunda üyenin üyeliği 6 ay içinde kendiliğinden düşer.   Üyelikten düşürme yönetim kurulu tarafından resmen yapılır. Bu şekilde üyeliği düşürülenlerde soruşturma kuralları uygulanmaz. Genel Kurul kararı koşulu aranmaz.

B.2. Üyelikten düşen üyenin birikmiş borçları sona ermez.

 

 1. Üyelikten çıkarılma:

C.1. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 2. b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 2 yıl boyunca ödememek.
 3. c) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek.
 4. d) Dernek organlarında verilen kararlara uymamak.
 5. e) Üye olmak şartlarını kaybetmiş olmak.
 6. f) Etik ilkelere uygun davranmamış olmak.

Yukarıdaki durumlardan 1- 4 maddelerinden birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu önerisi ve genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

C.2. Etik ilkelere uygun olmayan davranışları, yayın, söz ve fiilleri görülenlerin durumları Dernek Onur Kurulu’nda görüşüldükten sonra Dernek Yönetim Kuruluna yazılı rapor edilir. Bu raporu değerlendiren Yönetim Kurulu üyeliğe son verme kararı alabilir.

 

C.3. Üyelikten çıkarılma, hangi nedenle olursa olsun, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir. Kararın gecikmesinde sakınca olduğu durumlarda o kişinin Dernek çalışmalarına katılması ya da Dernek adını kullanması Yönetim Kurulu kararıyla men edilir. Üyenin itirazına yargı yolu açıktır.

 

C.4. Dernek üyeliğinden çıkan, kendiliğinden üyeliği düşen ve çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyeliği hangi nedenle olursa olsun sona erenlerin, Dernek üyeliği ile kazanılmış olan hakları saklı kalır. Ancak üyeliği yüz kızartıcı bir nedenle ve onur kurulu önerisiyle sona erdirilenler, Dernek adını kullanarak mesleki çalışmalarda bulunamaz, yapacağı yayınlarda bu ünvanı kullanamaz.    

 

C.5. Üyelikten ayrılan, üyeliği düşen ya da çıkarılanların ödemiş olduğu geçmiş ödentiler, yapmış oldukları maddi yardımlar geri verilmez.

 

 1. Yeniden üyelik:

D.1.Temel eğitime ya da ileri eğitime ara verdiği için üyeliği 6 ayda kendiliğinden düşenler kurslara yeniden başladığında yeniden üyelik başvurusunda bulunabilirler.  

D.2. Dernek üyeliğinden çıkan ya da üyeliği kendiliğinden düşenler üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ve Yönetim Kurulu kararıyla yeniden üye olabilirler.

 

 

Madde 7. Üyelik hakları:

 1. Dernek üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

 

 1. Üye olan tüzel kişiler dernek toplantılarında ve genel kurullarda bu konuda yetkilendirilen bir kişiyle temsil edilirler.

 

 1. Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma, seçme ve seçilme hakkı vardır.

 

 1. Onursal üyeler dışında her üyenin genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendi kullanmak zorundadır.

 

 1. Dernekten çıkan, üyeliği düşen ve çıkarılan üye mal varlığı ve çalışmalarla ilgili hak iddia edemez.  

 

 1. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi ve akrabaları arasındaki hukuki bir işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

Madde 8. Üyelik Yükümlülükleri:

 1. Üyeler, dernek düzenine, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, derneğin amaçlarına uygun davranmak, amaçların gerçekleşmesini engelleyecek, amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlayacak davranışlardan kaçınmakla, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve arttırmaya özen göstermekle yükümlüdür. Diğer üyelik yükümlülükleri ödentiler ve görevlerdir.

 

 1. Üyelik yıllık aidatı asgari net ücretin onda biri esas alınmak üzere genel kurul tarafından belirlenir. Bu miktarı değiştirmeye genel kurul yetkilidir.

 

 1. Dernekten çıkan, üyeliği düşen ya da çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

 1. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler.

 

 1. Ödentiler Yönetim Kurulu veya bu konuda görevlendirilen üye tarafından makbuz karşılığı toplanır.

 

 1. Şubelerdeki ödentiler de Şube Yönetim Kurulu veya veya bu konuda görevlendirilen üye tarafından makbuz karşılığı toplanır. Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu’na göndermekle yükümlüdürler. Bu oran Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte birini geçemez.

 

 1. Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak derneğin yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili kurul tarafından yazıyla yapılır. Üye, yazılı görevlendirmeyi kabul etmediğini 15 gün içinde bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

 

 1. Yükümlülükleri yerine getirmeyenler yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır.

 

 1. Uyarıya rağmen, haklı bir özür bildirmeksizin 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler; yönetim kurulundan yetki almaksızın derneği yükümlülük altına alacak tasarruflarda bulunanlar için üyelikten çıkarılma süreci işler.

 

Madde 9.  Genel kurulun kuruluş şekli, toplanma şekil ve zamanı:

 1. Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

 1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı özel kişi ve tüzel kişi üyelerden, şubelerin doğal delegeleri ve şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

C.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.

 

 1. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.

 

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

 1. Toplantı zamanı

Olağan genel kurul her 2 yılda bir olmak üzere haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

 

Madde 10. Genel kurul toplantı usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantıya girecek üyelerin resmi kimlik belgeleri yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantıda yeterli sayının sağlanmaması durumunda yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listedeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanının sorumluluğundadır.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

 

Madde 11. Genel kurulun görevleri, yetkileri:

Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Divan kurulunun ve Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin diğer organlarının faaliyet raporlarının değerlendirilmesi, denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
 7. Onursal üyelerin üyeliklerinin onaylanması ya da reddi
 8. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması

İ. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

 1. Derneğin bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 2. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 3. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasının karara bağlanması
 4. Derneğin vakıf kurması
 5. Derneğin fesh edilmesi
 6. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

Ö. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

 1. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

     

Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, nasıl seçilecekleri, asil ve yedek üye sayısı:

Derneğin genel kurul dışındaki diğer temel organları, yönetim ve denetim kuruludur. Bunlar genel kurulca yapılan seçimle gelirler. Dernek, amaçlarının daha iyi ve etkili yürütülebilmesi için yönetim kurulu kararıyla başka komisyon, kurul, kol, çalışma birimi, bölümler gibi sürekli ya da geçici organlar da kurabilir. Bu kurullar dernek üyelerinden yönetim kurulunun görevlendirmesi veya genel kurul sırasında gönüllülerin belirlenmesi ile kurulur. Bu kurullardan bazıları bir yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda görev yaparlar.      

 

Madde 12.  Yönetim kurulunun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları :

 1. A. Yönetim kurulu 7 kişiden ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunda en az iki eğitici, bir uzman psikodramatist ve en az bir öğrenci bulunur.
 2. Seçimden sonraki ilk toplantıdaki bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirlerler.
 3. Yönetim Kurulu, işlerin yürütülmesinde Genel Kurula karşı sorumluluk taşır. Belli görevleri üyelere ya da üçüncü kişilere delege edebilir. Çalışma birimleri, kurullar oluşturabilir.
 4. Yönetim kurulu yılda en az 4 kez toplanır. Her toplantıda bir sonrakinin tarihi belirlenir.
 5. Yönetim kurulu tüm yönetim kurulu üyelerinin haberdar edilmesi koşulu ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 6. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa ya da başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 7. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulundan istifa etmiş sayılırlar.
 8. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle asil ve yedek üye tam sayısının altına düşerse, genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh yargıcı üç üyeyi genel kurulu toplamak üzere görevlendirir.

 

Madde 13.   Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :

Yönetim kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini, yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya üçüncü bir kişiye verilebilir. Görev ve yetkileri şunlardır:

 

 1. Derneği temsil etmek
 2. Genel kurul kararlarını uygulamaya geçirmek
 3. Üyelik başvurularını inceleyerek kabul ya da reddetmek
 4. Genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda gerekli çalışma programları, projeler uygulamak. İşbölümü ve gönüllülük usulüne göre görevlendirmeler yapmak.
 5. Derneğin gelir, gider hesaplarını tutmak, gereken işlemleri yapmak, hesap dökümünü ve
 6. Dernek adına yayınlar yapmak, yayınların dernek adına olmasını kabul etmek; web sayfası hazırlamak ya da bu konularda gerekli görevlendirmeleri yapmak.
 7. Dernek faaliyeti olarak konferans, kurs, kongre, seminer, sürekli ya da bir seferlik kurslar ve eğitim programları düzenlemek; bu konuyla ilgili diğer derneklerle ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 8. Tüzükte var olan, olmayan kurulların çalışmalarını izlemek, koordinasyonlarına yardımcı olmak.
 9. Derneğin alt kurul ve kollarını oluşturmak ve güncellemek.

İ. Üyelerin çalışmalarında etik ve disipline uygunluğa dikkat etmek.

 1. Yetki ve faaliyet alanının tanınması için gerekli mercilerle ilişkiye geçmek, temsilciler görevlendirmek.
 2. Yönetim kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek.
 3. Saymanın, yönetim kurulu kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşuluna göre belirlemek.
 4. Eğitilen, danışılan, hasta / danışan ile uygulayıcılar ya da üyeler arasındaki etik kurallara uymayan durumların, yazılı başvuru üzerine değerlendirmesini yapar, gerekirse taraflardan ayrı ayrı bilgi ya da savunma alır, varsa yanlış anlamaları çözmelerine yardımcı olur; ya da etiğe aykırı bir uygulama varsa uyarıdan başlayarak üyelikten çıkarmaya dek uzanan kararlar verir; Bu görevi, yazılı bir başvuruyla, incelenmek üzere Onur Kuruluna yönlendirebilir. Dernek üyesi olmayan kişilerle ilgili durumlarda, onur kurulu,  dernek üyelerinden psikodramatist olan bir soruşturmacı atar.
 5. Üyelikten çıkarma cezası üstünde yaptırım gereken durumlarda ilgili durumları meslek odalarına, derneklerine bildirir ve meslek odaları, birlikleri nezdinde girişimlerde bulunur.
 6. Onur Kurulunun aldığı üyelikten çıkarma tavsiyelerini görüşerek, çıkartılma kararı verilen üyelikleri askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek.

Ö. Yasa, yönetmelik ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 14. Denetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri:

 1. Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeler aralarından bir kişiyi başkan seçerler.
 2. Denetim kurulu asil üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 3. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 4. Denetim kurulu gerektiğinde kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.
 5. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.
 6. Denetim kurulunun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde 15. Şimdiden belirlenmiş bir alt kurul Onur Kuruludur. Onur Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri:

 

 1. Onur kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Adayların psikodramatist olması zorunluluğu vardır. Genel kurulda genel kurulun kararına göre açık veya gizli oyla seçilirler.
 2. Asil üyeliğe seçilenler aralarından bir başkan seçerler.
 3. Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe atanır.
 4. Yönetim kurulu isteği ile toplanırlar.
 5. Onur kurulu üyelerinin tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde üyeler o durum için reddolunabilir. Ancak red isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İnceleme yapılan kişilerle ilgili akrabalık, eğiten-eğitilen ilişkisi bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumda yedek üyelerden katılım olur.
 6. Onur kurulunun kararları gizlidir ve yalnızca Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu toplantıda Yönetim Kuruluna bildirilir. Onur Kurulu çalışmalarını sadece yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu da, hakkındaki işleme ilişkin olarak yalnızca üyeyi bilgilendirecektir. Dernek üyesi olmayan kişilere bu konuda bilgi verilmez. Bu tüzük gereği bilgisi olanlar dışındaki kimselere gerekli açıklamalar ancak yönetim kurulu onayıyla, başkan tarafından yapılabilir.

 

Madde 16. Derneğin şubeleri, görev ve yetkileri ve dernek genel kurulunda nasıl temsil edilecekleri:

 1. Dernek gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 2. Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunulur.
 3. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, uyruğu ve şube adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi koşuldur.
 4. Şubenin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan ibarettir. Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asil beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan derneklerle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
 5. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar. Sonuç bildiriminin bir örneğini mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine 30 gün içinde bildirmek zorundadırlar.
 6. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve genel kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 üye için 1, arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler için de 1 olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
 7. Genel merkez kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
 8. Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

 

Madde 17. Temsilcilikler açma:

 1. Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.
 2. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 3. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.
 4. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Madde 18. Derneğin gelir kaynakları ve giderleri:

 1. Üye ödentisi: Üyelerden yıllık olarak asgari net ücretin onda birini geçmemek kaydıyla genel kurul tarafından belirlenen üyelik aidatı alınır. Bu miktarları değiştirme yetkisi genel kuruldadır.
 2. Şube ödentileri: Şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin belirlenen miktarı her yıl genel merkeze gönderilir. Bu oranı değiştirme yetkisi genel kuruldadır.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
 5. Dernek tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi toplantılardan sağlanan gelirler
 6. Derneğin mal varlığından gelen gelirler
 7. Mevduat faizleri
 8. Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan bilimsel yayınlardan, kitaplardan, kartpostallardan, broşürlerden, CD’ lerden vb. elde edilen gelirler

İ. Diğer gelirler  

  

Derneğin giderleri şunlardır: 

 1. Personel giderleri
 2. Yolluklar
 3. Hizmet alımları
 4. Tüketim malları ve malzeme alımları
 5. Demirbaş alımları
 6. Posta, kargo, telefon gibi iletişim giderleri
 7. Yayınlar ve telif ücretleri
 8. Diğer giderler

 

Madde 19. Gelir ve giderlerde usul:

 1. Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK- 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK- 15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.   
 4. Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 1. Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha düzenlenerek, dernek yönetim kurulunca onaylanır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.    

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.       

 1. Belgeleri saklama süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 20. Derneğin defter tutma esasları:

 1. Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2010 yılı için 600 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 2. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço hesabı esasına dönülebilir.
 3. Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 4. Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Madde 21. Dernekte tutulacak defterler: 

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler

A.1. Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

A.2. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.      

A.3. Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. Gerekirse konuya göre bir sistematik kullanılabilir.

A.4. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

A.5. İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

A.6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. Bilanço esnasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

B.1. Yukarıda belirtilen kayıtlı defterler (1, 2, 3, 4 ve 6. bentlerdeki ) bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

B.2.Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 1. Defterlerin tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler, kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 1. Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK- 16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 22.  Derneğin borçlanma usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Madde 23.  Derneğin İç Denetimi:

 1. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
 2. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 3. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 24. Tüzüğün ne şekilde değişeceği:

 1. Tüzük değişikliği genel kurur kararı ile yapılabilir.
 2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim kurulları, onur kurulları üye toplam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.
 3. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oyla yapılır.

 

Madde 25.  Derneğin Feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli :

 1. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 2. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için gerekli sayı genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının 2/3’üdür.
 3. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.
 4. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde, bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Denizli Psikodrama ve Sosyodrama Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak deneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 5. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 6. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 7. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 26.  Bildirim Yükümlülükleri:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

 1. Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki amirliğe bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine,

A.1.Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği

A.2.Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 1. Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 1. Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK- 4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgelerin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim

Derneğin görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK – 23’de gösterilen) “Proje bildirimi” de eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK- 24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK- 25’te belirtilen) “Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 27. Hüküm eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış 25772 sayılı Yeni Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1. Kurucu üyeler ve temsilci:  

Denizli Psikodrama Derneği’nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır.  Kurucu üyeler temsilci olarak Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu’nu seçmişlerdir. Listenin başındaki ilk 7 kişi geçici Yönetim Kuruludur.

 

KURUCU ÜYELER

 

İSİM

MESLEK

UYRUĞU

ADRESİ

Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu           

Doktor

T.C.

1071 sok, Özgür sitesi, C blok, No:10, Kat:5, Bağbaşı, Denizli

Osman İsmail Özdel          

Doktor

T.C.

Çamlaraltı Mah, Barbaros cad, 6078 Sok, No:17/2, Kınıklı-Denizli

Feride Figen Ateşci

Doktor

T.C.

Çamlaraltı mah, 6081 Sok, Duran apt, No:6, Kınıklı-Denizli

Rukiye Filiz Karadağ

Doktor

T.C.

Zümrüt Mah, Huzur cad, Soylu sitesi, Gül Apt, Kat:1 Bağbaşı, Denizli

Selim Tümkaya

Doktor

T.C.

Ziya tıkıroğlu caddesi, Nehir Apt. N:55/1  Denizli

Taner Değirmenci

Doktor

T.C.

Servergazi Mah 402 sok no;30 c blok deniz konutları daire;17 Denizli

Emel Aydın

Psikolog

T.C.

Yenişehir mah. 5. sok.Esnaf ve Sanatkarlar sitesi 3/C daire:6 Denizli

Adil Zorlu

Doktor

T.C.

İncilipınar mah. 3374 sk. No:14 D:2 Denizli

Tuğçe Toker-Uğurlu

Doktor

T.C.

Ulus cad. çamlaraltı Mah. Bebir Apt. No:147 kat:4 D:4 Denizli

Ezgi Hancı

Doktor

T.C.

 

Gülfizar Sözeri-Varma

Doktor

T.C.

Karelya sitesi, No:7 Başkarcı, Denizli

 

 

 

 

 

                                                                   

Geçici Madde 2. İlk Genel Kurul Toplantısı.

Dernek kuruluş işlemleri tamamlanıp tüzel kişiliğe kavuştuğu tarihten itibaren altı ay içerisinde ilk genel kurulunu yapmak üzere toplanır. İlk genel kurul toplantısının yer ve tarihini kurucu üyeler belirler. İlk genel kurulda derneğin organları oluşturulur.  

 

 

 Bu tüzük 27 kalıcı madde ve 2 geçici maddeden ibarettir.  

 

 

 

 

Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu                                      Feride Figen Ateşci

 

 

 

Osman İsmail Özdel                                                  Rukiye Filiz Karadağ

 

 

 

Selim Tümkaya                                                          Taner Değirmenci

 

 

 

Emel Aydın                                                               Tuğçe Toker-Uğurlu

 

 

 

 

Adil Zorlu                                                                 Ezgi Hancı

 

 

 

Gülfizar Sözeri-Varma